Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri-7

Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri-7

Bizim asıl ilgileneceğimiz konu olan İyonlaştırmayan ışınım üzerine değinelim. Çünkü burası günlük hayatta en çok maruz kaldığımız kısmı olmakla birlikte en çok tartışmalara sahip olan konudur.  EM dalgaların iyonlaştırmayan bölgesei için iki tür etkiden bahsedilebilir :

1- Isıl etkiler

2- Isıl olmayan etkiler

ICNIRP ; kuruluşunu izleyen günlerde iyonlaştırmayan radyasyon konusunda kılavuzlar oluşturma çalışmalarını başlatmış ve günümüzde de devam etmektedir. Ulaşılabilen bütün bilimsel deneyler, bulgular incelenmiş ve tartışılmıştır. Hazırlanan istatistiksel veriler gözden geçirilmiştir. Elektromanyetik kirliliğin doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri üzerinde araştırmalar desteklenmiş, izlenmiş ve veri tabanları oluşturulmuştur. Bunların sonunda insan sağlığı için zararlı olabilecek sınır değerler belirlenmeye çalışılmış ve kılavuzlar hazırlanmıştır. ICNIRP kılavuzlarında iki tür sınırlamadan söz edilir :

  • Temel sınırlamalar : Doğrudan sağlık etkileri yaratan ve zamanla değişen elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar . Temel sınırlamalar için kullanılan parametreler frekansa göre ,
  1.  Akım yoğunluğu ( J )
  2.  Özgül soğurma oranı ( SAR)
  3.  Güç yoğunluğu ( S )

bu maddelerden sadece ortamlarda bulunan ( insan vücudunun dışındaki ) güç yoğunluğu kolayca ölçülebilir.

  •  Referans seviyeler : Bu seviyeler temel sınırlamaların sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesine yarayan ölçülebilir büyüklüklerdir. Bu seviyeler yapılan test ve ölçülerden olduğu kadar bilgisayar simülasyonlarından da elde edilir.

 

Referans Seviyeler :  Türetilmiş referans seviyelerinde kullanılan büyüklükler.

– Elektrik Alan ( E )

– Manyetik Alan ( H )

– Güç Yoğunluğu ( S )

– Kaslardan akan akım ( la, adale akımı) , ayrıca kontak akımı ( IK) ve darbesel işaretler için özgül soğurma ( SA ) da kullanılır. Elektromanyetik kirlilik duyumunda bu parametrelerden birisi ölçülür ya da hesaplanır ve belirtilen referans seviye değeri ile karşılaştırılır. Referans seviyelerin sağlanması , temel sınırlamaların da sağlanması anlamına gelir. Ölçülen ya da hesaplanan değerin referans seviyeden yüksek çıkması doğrudan temel sınırlamaların aşılması anlamına gelmeyebilir. Ancak böyle durumlarda doğrudan temel sınırlamaların sağlanıp sağlanmadığı test edilmelidir. ICNIRP kılavuzları doğrudan cihazların sağlanması gereken elektromanyetik sızıntı seviyelerini belirlemez. Yeni kullanılan cihazların limitleri ile ilgilenmez. Yine ICNIRP kılavuzları kalp pilleri, işitme cihazları gibi özel cihazlara etkiler konusunu içermez. Normal koşullarda ortalama insana göre sınır ve limit değerlerden söz edilir. ICNIRP kılavuzları dinamik bir şekilde süreç içerisinde gözden geçirilir , değiştirilebilir. Süreç içerisinde zamanla değişen elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanların etkileri daha da belirginleştikçe kılavuzlarda yer alan değerler gözden geçirilmelidir.

Elektromanyetik Büyüklükler ve Birimler I  :

Elektrik alan oluşumu ortamda yüklerin varlığına bağlıdır. Manyetik alan ise yüklerin hareketli olmasıyla ( akım akışı ile ) oluşur. Ortamda bulunan diğer bir yüke uygulanan kuvvet şeklinde de açıklanan elektrik alan birimi V/m ‘dir. Benzer şekilde manyetik alanlar da ortamdaki yüklere kuvvet uygularlar ancak tek koşul yüklerin hareketli olmasıdır. Elektrik ve manyetik alanların hem şiddeti hem de yönü söz konusudur, yani vektörel büyüklüklerdir. Manyetik alandan iki şekilde söz edilebilir. Birincisi manyetik akı yoğunluğu ( B ) olup birimi Tesla’dır. İkincisi ise manyetik alan şiddeti ( H ) olup birimi A/v’dir. Bu iki büyüklük ortam manyetik geçirgenliği ile birbirine  B = μ x H  ilişkisi ile bağlıdır. Boş uzayda , havada ve canlı dokularda μ =  4 pi x 10^-7 [ Henry / m ] olarak alınır.

Düzlem dalga kavramı açılacak olursa ;

* Dalga cephesi ( eş faz yüzeyleri ) düzlem demektir.

* Elektrik alan, manyetik alan ve dalga yayılım yönü birbirine diktir.

* Elektrik ve manyetik alanlar eş fazlıdır ve E/H değeri 377 Ohm ‘dur. ( 377 Ohm boğluğun karakteristik empedansıdır)

* Güç yoğunluğu , dalga yayılım yönüne dik, birim alandan geçen elektromanyetik güçtür. Birimi [ w/m^2 ] olup elektrik ve manyetik alanlara basit olarak  S= E x H İlişkisi ile bağlıdır. { E^2 / 377 = 377 H^2  }

Elektromanyetik Büyüklükler ve Birimler II : 

Düzlem dalgalar, kaynaktan yeteri kadar uzakta , uzak alanda meydana gelir. Fakat yakında alanda ise durum oldukça farklı ve karmaşıktır.

* Elektromanyetik kaynakların yakınında, kaynağın cinsine bağlı olarak elektrik ya da manyetik alan bileşeni , diğerine göre çok baskın olabilir.

* Hatta bazı bölgelerde sadece elektrik ya da sadece manyetik alan olabilir.

* Elektrik ve manyetik alanlar arasındaki ilişki de basit 377 Ohm’luk ilişki değildir.

* Bu sebeplerle , güç yoğunluğunun temel büyüklük olarak kullanılması oldukça zordur.

Zamanla değişen elektromanyetik alanlara maruz kalma vücutta dokularda enerji yutulmasına ve vücut içi akımların akmasına sebep olur. Dokularda akan akım ile oluşan elektrik alan arasında 
\mathbf{J} = \sigma \cdot \mathbf{E}
 [ A/m^2] ilişkisi vardır.  ICNIRP kılavuzlarında frekansa ve dalga şekillerine göre temel büyüklükler şu şekilde alınmıştır.

  •  10 MHz frekansa kadar temel büyüklük J, akım yoğunluğudur.
  •  110 MHz frekansa kadar ise I, akım ele alınır.
  •  100 KHz ile 10 Ghz arasında SAR, özgül soğurma oranından söz edilebilir.
  •  300 Mhz ile 10 Ghz arasında darbesel işaretler için SA, özgül soğurma oranı kullanılır.
  •  10 Ghz ile 300 Ghz arasında ise S, güç yoğunluğundan söz edilebilir.

* ICNIRP kuıavuzlarında sözü edilen sınır değerler ve seviyeler bilimsel bütün verilerin derlenmesi ve gözden geçirilmesiyle elde edilmektedir. Bu değerlere ulaşmada kısa ve orta vadeli ve hemen gözlenebilecek adale kasılması , yanma , şok sıcaklık artması benzeri etkilerden yola çıkılmıştır. Uzun dönemde kanserojen etkiler yaratabileceği gibi etmenler göz önüne alınmamıştır. Bu etkiler söz konusu dönemde olduğunda ICNIRP, eldeki bilimsel verilerin bunun aksini gösterecek herhangi bir etkiyi göstermediğini söylemektedir. Her ne kadar epidemiyolojik çalışmalar bir takım bulgulardan söz etse de bu bulguların bilimsel olarak tatmin edici olmaktan uzak olduğunu belirtmektedir. ICNIRP özellikle prototiplerle gerçeklenen deneyler sonucu elde edilen bulguların mutlaka canlılarda da denenmesi ve bulguların gösterilmesi gerektiğini işaret etmektedir.

 

Şimdi size örnek bir ölçüm verelim  şu adresten.

 

ELEKTROMANYETİK ALAN GÜÇ YOĞUNLUĞU ÖLÇÜM RAPORU

GENEL BİLGİLER

Ölçüm Mahalli:

ÖLÇÜM BİLGİLERİ

 Ölçüm Cihazı: SPECTRAN HF-6080   No: 00880

Ölçüm Anteni: HYPERLOG  6080   No:00648

 ÖLÇÜM SONUÇLARI

ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Ölcüm Yeri:  SALON

Ölçüm Tarihi : 10/05/2010    Saati:13:30

Band   ÖLÇÜLEN Limit Değer   Değerlendirme
 

900 MHz

Sinyal1   0.2813W/m2 Limit Değerin altında
Sinyal2   0.2813W/m2 Limit Değerin altında
Toplam   4.5000W/m2 Limit Değerin altında
 

1800 MHz

Sinyal 1   0.5625W/m2 Limit Değerin altında
Sinyal 2   0.5625W/m2 Limit Değerin altında
Toplam   9.0000W/m2 Limit Değerin altında
 

2100 MHz

Sinyal 1   0.6250W/m2 Limit Değerin altında
       

 

 

Ölçüm Yeri:  YATAK ODASI

Ölçüm Tarihi: 10/05/2010     Saat:  13:50

Band   ÖLÇÜLEN Limit Değer   Değerlendirme
 

900 MHz

Sinyal   0.2813W/m2 Limit Değerin altında
       
 

1800 MHz

Sinyal 1   0.5625W/m2 Limit Değerin altında
Sinyal2   0.5625W/m2 Limit Değerin altında
Toplam   9.0000W/m2 Limit Değerin altında
 

2100 MHz

       
Sinyal   0.6250W/m2 Limit Değerin altında
       

 

 

 

Ölcüm Yeri:  MUTFAK

Ölçüm Tarihi : 10/05/2010    Saati: 14:15

Band   ÖLÇÜLEN Limit Değer   Değerlendirme
 

900 MHz

Sinyal1   0.2813W/m2 Limit Değerin altında
Sinyal2   0.2813W/m2 Limit Değerin altında
Toplam   4.5000W/m2 Limit Değerin altında
 

1800 MHz

Sinyal 1   0.5625W/m2 Limit Değerin altında
Sinyal 2   0.5625W/m2 Limit Değerin altında
Toplam   9.0000W/m2 Limit Değerin altında
 

2100 MHz

Sinyal 1   0.6250W/m2 Limit Değerin altında
       

SONUÇ VE ÖNERİLER

Belirtilen üç ölçüm yerinde ölçülen değerler yürürlükte olan yönetmeliklerde belirtilen limitler değerlerin altındadır.

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Ölçüm yöntemi ve limit değerler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 16 Mayıs 2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik’ten alınmıştır.

ÖLÇÜMÜ YAPAN

ADI SOYADI ÜMİT ÖNDER ADI SOYADI  
ÜNVANI ELK.MÜH. ÜNVANI  
ODA SİCİL NO 10327 ODA SİCİL NO  
İMZA   İMZA  

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, sevgiyle kalın…

 

 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0 kullanıcı tepki verdi
BilimTreni sitesinde ve Gelecekbilimde Kanalında Kurucu/Yönetici. https://www.linkedin.com/in/burakcankaya/
Bunlar da ilginizi çekebilir
Benzer yazıları okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz.

Yorum Yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlendi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.